یاد یاران/28

 شادروان استاد محمد حسن رضایی بیدختی نوشته ی: احسان علی اصغری منبع: سایت محترم بیدخت1 استاد محمد حسن رضایی بیدختی [فرزند مرحوم شیخ یوسف]، موسیقی دان و نوازنده بیدختی سحرگاه شنبه بیست و نهم شهریور ماه نود و سه جهان صداها را ترک کرد تا خاطره ی ساز و صدایش برای مان بماند. وی درادامه خواندن «یاد یاران/28»

یاد یاران/1

آموزگاران دوره ابتدائی         حضرت علی علیه السلام فرمود:«هر کس به من حرفی بیاموزذ، مرا بنده ی خویش ساخته است».       نظر به این که برای آموزگاران دوره های تحصیلی – مخصوصاً دوره ی ابتدائی – خود ارزش و احترام والائی قائل بوده و هستم ونام ویاد آن عزیزان و روزهای خوب دورانی کهادامه خواندن «یاد یاران/1»