برگی از یک کتاب/ 34

برگی از کتاب «یادنامه صالح» نامه دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی حضور محترم اعضای هیئت تحریریه عرض می شود . بحمدالله یادواره قطب العارفین حضرت آقای صالح علیشاه را سرانجام داده، مجموعه دلپذیری فراهم آورده اید که بوی عطر دلاویز آن از گلهای بهاری جانبخش تر است. وجدان مغفولۀ مخلص نیز بشارت میداد و مهمیزادامه خواندن «برگی از یک کتاب/ 34»