لطایف/9

…خورشي سازم      بادیه نشینی گوشت می خورد، و سه فرزندش پیرامون نشسته بودند. استخوانی کم گوشت باقی مانده بود.      او فرزندان را گفت: «هرآنکه خوردنش رابهتر توصیف کند، او را باشد.»      نخستین گفت: «چنانش بخورم که کس نداند استخوانی از پارسال است یا امسال.»      گفت: «احسنت.»      دیگری گفت: «چنانش بخورمادامه خواندن «لطایف/9»