برگی از یک کتاب/7

برگ دیگری از کتاب پله پله تا ملاقات خدا      … در مثنوی معنوی قصه نقش فوق العاده دارد. از همان آغاز نی نامه که مولانا سخن را از «شکایت» نی سر می کند، آنچه از زبان این سوختۀ بی زبان نقل می نماید قصه یی پر غصه است – حکایت جدایی هاست: این نکتهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/7»

برگی از یک کتاب/4

برگی از کتاب پله پله تا ملاقات خدا      خادم خانقاه       … خود او[ مولانا] دنیا را یک خانقاه بزرگ می شمرد که شیخ آن حق است و او خود جز خادم این خانقاه نیست. آستین هایش را، چنانکه خودش یک بار به یک تن از یارانش گفته بود، به همین جهتادامه خواندن «برگی از یک کتاب/4»