شعر سعدی در وصف حضرت محمد (ص)

ماه  فرو  ماند   از  جمال  محمد              سرو  نباشد  به اعتدال  محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست           در نظر  قدر  با کمال    محمد وعده‌ی  دیدار هر کسی  به  قیامت          لیله‌ی اسری شب وصال محمد آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی        آمده  مجموع  در ظلال   محمد عرصه‌ی گیتی مجالادامه خواندن «شعر سعدی در وصف حضرت محمد (ص)»