مشایخ و مأذونین بیدختی/6

آقای حاج عبدالعزیز بدیعی بیدختی آقای حاج عبدالعزیز بدیعی بیدختی، فرزند عبدالعلی (مشهور به میرزا عبدالعلی)، در سال 1319 خورشیدی در بیدخت متولد گردید. بعد از گذراندن مراحل تحصیل، در سال 1341 به سپاه دانش اعزام شد و در سال 1343 به عنوان دبیر در آموزش و پرورش مشغول به تدریس گردید و بعد ازادامه خواندن «مشایخ و مأذونین بیدختی/6»

عکس/257

از راست به چپ، ایستاده: آقایان شیخ محمد حسن نیکخواه، محمد نیکخواه، یدالله تابان     نشسته: آقایان فخرالشریعه (پیشنماز مسجد خیبری)، منوچهر نیکخواه، حاج دکتر حسینعلی سعادتی. روح همه شان شاد؛ یادشان گرامی.        (عکس از صفحه اینستاگرام برادر محترم آقای ابوالفضل بدیعی)

عکس/45

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه آقایان فرماندار وقت گناباد (نشسته در سمت چپ حضرت آقا)، حاج علی توکلی (کارمند آموزش و پرورش)، ملکی (دبیر دبیرستان ناصر خسرو گناباد از بیلند)، حاج محمد علی امینی (شهردار بیدخت)، محمد رضا بقائی (کدخدای بیدخت)، شیخ محمد حسن نیکخواه خیبری (پدر خانم آقای حاج عبدالعزیزادامه خواندن «عکس/45»