عکس/29

   منزل حضرت آقای نورعلیشاه گنابادی        متزل حضرت آقای حاج ملاّ علی بیدختی نورعلیشاه ثانی (طاب ثراه)، قطب سی و پنجم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی (گنابادی) در بافت قدیمی بیدخت، پشت مسجد جامع و مدرسه علمیه این شهر، واقع است. در عکس مقابل، که به عنوان بخشی از لوگوی وب نوشت درادامه خواندن «عکس/29»

عکس/16

از راست به چپ: ردیف نشسته جلو: آقایان – ، علی اصغر فقیرزاده کاشانی (رئیس اداره پست و تلگراف بیدخت)، – ، – ، – ،- ، – حاج محمد حسن خان منصوری نوده (داماد حاج آقای صدر)، حاج سلطان محمد نوری، حضرت آقای رضاعلیشاه، – ، شیخ محمد حسن نیکخواه خیبری (پدر خانم آقایادامه خواندن «عکس/16»