برگی از یک کتاب/25

به مناسبت فرارسیدن 9 ربیع الثانی، سالروز رحلت حضرت آقای صالح علیشاه (طاب ثراه) برگي از  كتاب «يادنامه صالح» [خاطره اي] نوشته ي: آقاي [حاج] يوسفعلي علي اكبري* در سال 1322 كه مكتب خانه اي در صحن پائين مزار متبرك سلطاني بيدخت داير بود و مرحوم ملا خداداد** در آنجا مشغول تدريس قرآن بودند، عدهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/25»

یادی از گذشته/9

ملّای آخون شربانو (2)       مرحومه آخون شربانو( آخوند شهربانو) با مهربانی دستی به سرم کشید و گفت:« بارک الله که آمده ای قرآن یاد بگیری.» و بعد رو کرد به مادرم و پرسید:« برایش نهلیچه آورده اید؟» و مادرم در جواب گفت:« انشاءالله فردا هم نهلیچه و هم کوزه با خود خواهد آورد.» آخوندادامه خواندن «یادی از گذشته/9»