برگي از يك كتاب/29

برگي از كتاب سالك حكمت ……………………… گفت و گوي شهين اعواني و حامد زارع با استاد [دكتر غلامرضا اعواني] … حال كه سخن به اينجا رسيد، مايلم بدانم كه نسبت شما به نحو عملي با تصوف چگونه بوده است؟ بالاخره تا كنون دكتر نصر و دكتر نصرالله پورجوادي در مورد اين مسائل به شكل واضحيادامه خواندن «برگي از يك كتاب/29»