سخن مجذوب/44

بخشی از فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قدّس‌سرّه‌العزیز القاب طریقتی هم به‌صورت فعلی از زمان حضرت رضاعلیشاه دکنی در اوایل قرن سیزدهم متداول شده است. عنوان علی برای اعلام تشیع است. چون هرکسی علی(ع) را بعد از پیامبر قبول داشته باشد، معناً شیعه است. ولی اگر از دیگری بد نگوید، لابد درادامه خواندن «سخن مجذوب/44»

برگي از يك كتاب/17

برگي از كتاب جريان ها فكري حوزه علميه اصفهان      … سلسله نعمت اللهيه تا پيش از دوره زنديه در هندوستان بود و در آن زمان سيد معصوم عليشاه دكني از طرف عليرضا شاه دكني براي نشر اين طريقه به ايران آمد و مدتي در فارس گمنام بود. اولين كساني كه دعوت او را اجابتادامه خواندن «برگي از يك كتاب/17»