سازنده ی ساعت آفتابی مزار سلطانی

  دانشمند عارف، عبدالرزاق خان بغايري نویسندگان: مهران رهبری و حميده ثقفی سرتيپ مهندس عبدالرزاق خان بغايري، پدر علم جغرافياي نوين ايران، در 14 ارديبهشت 1248 خورشيدي در اصفهان به دنيا آمد. در سال 1265 وارد مدرسه دارالفنون شد و بر خلاف خواست پدرش كه تحصيل طب بود، به مهندسي روي آورد و مدت ششادامه خواندن «سازنده ی ساعت آفتابی مزار سلطانی»