یادی از گذشته/25

برگرفته از مقاله ای با عنوان «اُسوۀ حسنه»، گوشه ای از شئون اخلاقی و اجتماعی حضرت آقای صالح علیشاه، نوشته ی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه سلّمه الله که در صفحات 7 تا 49 شماره 5 و 6 نشریه «عرفان ایران» (مجموعه مقالات)، مورخ تابستان 1379، توسط انتشارات حقیقت به چاپ رسیدهادامه خواندن «یادی از گذشته/25»