یادی از گذشته/25

برگرفته از مقاله ای با عنوان «اُسوۀ حسنه»، گوشه ای از شئون اخلاقی و اجتماعی حضرت آقای صالح علیشاه، نوشته ی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه سلّمه الله که در صفحات 7 تا 49 شماره 5 و 6 نشریه «عرفان ایران» (مجموعه مقالات)، مورخ تابستان 1379، توسط انتشارات حقیقت به چاپ رسیدهادامه خواندن «یادی از گذشته/25»

برگی از یک کتاب/20

برگي از  كتاب  مشارق انوار اليقين في حقائق اسرار اميرالمومنين (ع): شرف واژه ی «هو» (1) بدان كه همانا اسم يا مشتق است يا عَلَم يا اشاره. و اسم مشتق كلّي است كه از وقوع شريك شدن در او جلوگيري نمي كند؛ و اسم عَلَم، جانشين اشاره است. پس عَلَم شاخه ي اوست؛ و اشاره،ادامه خواندن «برگی از یک کتاب/20»