یاد یاران/3

شادروان حاج قربانعلی قرچه بیدختی، فرزند کربلایی غلامرضا، فرزند حاج قربان. معروف به استاد قربان پای بست که در قوچان به کار مکانیکی اتومبیل اشتغال داشت. ایشان روز 10 اردیبهشت 1320 در بیدخت به دنیا آمد و روز 25 بهمن 1391 به رحمت ایزدی پیوست و در بهشت قاسم قوچان آرام گرفت. روحش شاد. زندهادامه خواندن «یاد یاران/3»