عکس/245

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضا علیشاه رحمت الله علیه پشت سرِ ایشان، از راست به چپ: آقایان دکتر حسن شفیعیان راد، حاج غلامرضا دهقانی، علی نورائی بیدخت، … قاسملو شورابی، محمد رضا فاطمی، … کاراندیش، … ؟ و حسین هاشمی. (با تشکر از برادر عزیز، آقای مهدی فاطمی بابت ارسال عکس)

عکس/204

 حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضا علیشاه (طاب ثراه) ایستاده از راست به چپ: آقایان علی محمد امانیان (فرزند حسن)، عبدالله ساعدی، ابوالحسن فاطمی، محمد حسن عسکری نجفی، … قاسملو شورابی، شکرالله هاشمی، حسن کاشانی فر، —- ، حاج حسینعلی دهقانی، حسین عباسی، یوسفعلی دهقانی. نشسته از راست به چپ: آقایان حاج محمد غلامزاده،ادامه خواندن «عکس/204»

عکس/133

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه از بیدختی ها علاوه بر حاج آقای سلطانپور، آقایان حاج محمد علی رسولی، حسین رسولی، قاسملو شورابی، جهانگیر نوربخش بیدختی و فرزندشان (محمد)، … ، … در عکس دیده می شوند. (عکس از آقای بهرام فخارزاده، ایستاده پشت سر حضرت آقا)

عکس/132

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه از بیدختی ها آقایان حاج عبدالخالق کاشانی، حاج حسینعلی دهقانی، حاج عباس معصومی، … قاسملو شورابی، و حاج شیخ محمد رضا کاظمی در عکس دیده می شوند. عکس از آقای حاج بهرام فخارزاده (پشت سر حضرت آقا)