عکس/91

نوستالوژی (فوتبال بیدخت دراوایل انقلاب) شنبه 1392/12/24 :: 17:52 :: نويسنده : بیدخت1 تیم شاهین :افراد ایستاده از راست به چپ: حسن ستوده -شکری هاشمی – شفیع دادمند -ابوالقاسم میرزاده – اکبر قرچه – احمد سلطانخواه – حبیب هاشمی افراد نشسته از راست به چپ : رحیم قرچه – عزیزاله محمدیان – احمد ترکا –ادامه خواندن «عکس/91»