یاد یاران/4

     حاج محمّد­علی  پای­ بست        قدیم ترین مکانیک بیدختی      شاد­روان حاج محمد­علی خان پای بست در سال 1310 خورشیدی در بیدخت گناباد دیده به جهان گشود. پدرش کربلائی یوسفعلی( کِلبِ ایسُفعلی) فرزند حاج عبدالعلی  فرزند محمد علی، فرزند حسین، فرزند محمد علی قرچه و مادرش حاجیه فاطمه فرزند احمد بود. در کودکی ازادامه خواندن «یاد یاران/4»