استاد مرتضی عبدالرسولی

قسمتی از مصاحبه «کیهان فرهنگی» با استاد مرتضی عبدالرسولی کیهان فرهنگی: استاد، ما امروز خدمت رسیده ایم که راجع به آثار شما – مخصوصاً قرآن ثلثی که مشغول تحریر آن هستید – اطلاعاتی کسب کنیم و اگر ممکن باشد، آن را زیارت کنیم. استاد عبدالرسولی: اولاً مصرّانه و عاجزانه تمنا دارم که از خطاب استادادامه خواندن «استاد مرتضی عبدالرسولی»