عکس/167

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضا علیشاه (طاب ثراه) آقای حاج امیر سعیدی، و از بیدختی ها آقایان حاج حسینعلی دهقانی، حاج عباسعلی امانیان، حاج علی محمد هاشمی و علی نورائی بیدخت در عکس دیده می شوند.

آلبوم شبیه خوانی بیدخت(1)

مراسم تعزیه و شبیه خوانی بیدخت عاشورای 1436 مطابق 13 آبان 1393 (عکس ها از صفحه برادر عزیز، آقای علی سیفی)

عکس/112

از راست به چپ، آقایان: حاج محمد هاشمی، سید حسن ژیان، … ایمانیان، حاج علی محمد هاشمی، حاج محمد علی پای بست. مکان: مجموعه گنج علیخان، کرمان. زمان: سال 1354 خورشیدی.