یاد یاران/17

آقای حاج حسن صفائی بیدختی      زنده یاد حاج حسن صفائی (ذوقی سابق)، فرزند کربلائی عباس، فرزند  کربلائی محمد موٌذّن، از فقرای با محبت و مهمان نواز بیدخت بود. کارمند وزارت بهداری بود. سال های خدمت خود را در درمانگاه بیدخت و در اداره بهداری شهرستان گناباد سپری ساخت. فردی بود بسیار خوش ذوق وادامه خواندن «یاد یاران/17»