پند و حکمت/26

توكل به خدا     گويند چون جالينوس درگذشت، در جيب او پاره اي كاغذ يافتند كه بر آن نوشته بود: آنچه را كه در حدّ ميانه روي بخوري، به تن تو مي رسد؛ آنچه را به صدقه بدهي، به روحت؛ و آنچه را كه از پي بگذاري، به ديگري برسد. و نيكوكار زنده است، اگرچهادامه خواندن «پند و حکمت/26»

لطایف/9

…خورشي سازم      بادیه نشینی گوشت می خورد، و سه فرزندش پیرامون نشسته بودند. استخوانی کم گوشت باقی مانده بود.      او فرزندان را گفت: «هرآنکه خوردنش رابهتر توصیف کند، او را باشد.»      نخستین گفت: «چنانش بخورم که کس نداند استخوانی از پارسال است یا امسال.»      گفت: «احسنت.»      دیگری گفت: «چنانش بخورمادامه خواندن «لطایف/9»