عکس/207

حضرت آقای رضا علیشاه (طاب ثراه) در میان جمعی از فقرا سمت راست حضرت آقا: مرحوم منبری، …. سمت چپ حضرت آقا: مرحوم عسکری نجفی، مرحوم آقای غلامرضا ضیائی (مأذون محترم سابق تنکابن)، …. ایستاده از راست به چپ: آقایان حاج محمد حسن کاخکی (مأذون محترم بیدخت)، عبدالله ساعدی، شکرالله هاشمی، — ، — ،ادامه خواندن «عکس/207»

عکس/204

 حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضا علیشاه (طاب ثراه) ایستاده از راست به چپ: آقایان علی محمد امانیان (فرزند حسن)، عبدالله ساعدی، ابوالحسن فاطمی، محمد حسن عسکری نجفی، … قاسملو شورابی، شکرالله هاشمی، حسن کاشانی فر، —- ، حاج حسینعلی دهقانی، حسین عباسی، یوسفعلی دهقانی. نشسته از راست به چپ: آقایان حاج محمد غلامزاده،ادامه خواندن «عکس/204»

عکس/9

یک آموزگار تهرانی در بیدخت آقای صادق جبلی در اواسط دهه 1330 خورشیدی به عنوان معلم و ناظم در دبستان جامی بیدخت خدمت می کردند. ایشان به نواختن ویلن و فلوت تسلط داشتند. این عکس در تیرماه 1335 در محوطه مشهور به« رو بازار»، در ضلع شمالی مزار سلطانی، و در مقابل آب انبار گرفتهادامه خواندن «عکس/9»