برگی از یک کتاب/ (3)86

تکیه؛ خاک جای صوفیان و زاهدان کاربرد دیگر تکیه برای تصوف، مقبره یا جای خاک صوفیان و عارفان است. همانطور که پیشتر در بررسی خانقاه های عثمانی بیان شد، بخشی از تکیه به مزار مشایخ اختصاص داشت. اما در ایران از دوره صفوی، تکیه مفهومی متفاوت یافت و به برخی از مقابر زاهدان و عارفانادامه خواندن «برگی از یک کتاب/ (3)86»

بیدخت در وبلاگ های دیگر/4

    ماه های آخر           گناباد این ماه بهتر از همیشه بود. سه ماه دیگه تا پایان این زندگی ام مانده تغییر برنامه ی خواب و بیداری مردم در ماه رمضان در کشیک های شب کمک کننده بود.اعتماد به نفس بسیار افزایش یافته ی من بعد از بیش از یک سال گذشتنادامه خواندن «بیدخت در وبلاگ های دیگر/4»