پند و حكمت/4

گريان و خندان برادران، يوسف را به چاه افكندند. حالِ يوسف از آنچه بود، بهتر شد. مونسش جبرئيل شد؛ حافظش خداوند جليل شد. يوسف تا در كنار آن چاه بود، گريان بود؛ و برادران خندان بودند. چون به قعر چاه رسيد، يوسف خندان شد و برادران گريان. اي موٌمن، تو در اين دار دنيا برادامه خواندن «پند و حكمت/4»