برگی از یک کتاب/22

برگی از کتاب نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم سفر مکه جناب حاج ملا سلطان محمّد در سال 1305 [قمری] به قصد زیارت خانه خدا حرکت کرد. چهارده نفر از فقرای گناباد در این سفر ملازمت داشتند از این قرار: حاج میرزا علی نقی ریابی، حاج میرزا محمود ریابی، حاج میرزا محمّد تقی ریابی،حاجادامه خواندن «برگی از یک کتاب/22»

اقطاب بیدختی/1

سلطان علیشاه گنابادی       (قطب سی و چهارم سلسله طریقت شاه نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی)      حاج ملا سلطان محمد، فرزند ملا حیدر محمد، در بیست و هشت جمادی الاول سال یک هزار و دویست و پنجاه و یک هجری قمری در بیدخت گناباد دیده به جهان گشود. درسه سالگی از دیدار پدر محرومادامه خواندن «اقطاب بیدختی/1»