من بچّه ی بیدخت هستم

من بچه ی بیدخت هستم. شهر کوچکی در ۵ کیلومتری گناباد؛ موطن و مزار قطب های درویشان نعمت اللهی. بسیاری از بستگانم درویش بوده و هستند. از کودکی تمام حالات و رفتار و مراسم آن ها را دیده ام و با درویشان محشور بوده ام. در صحن مزار سلطانی با حلزون های باغچه ها دنیاییادامه خواندن «من بچّه ی بیدخت هستم»

برگي از يك كتاب/4

  برگی از کتاب بیدخت را بشناسیم      اول بگوئید به نام خدا      … در مورد شروع به ساختمان قسمتي از دبستان اقبال[ بيدخت] كه حالا به نام شهيد بقائي تغيير نام پيدا كرده داستاني به ياد دارم كه بي مناسبت نيست به عرض برسانم.      در سال 1353 رياست[ اداره] فرهنگ  وقت برايادامه خواندن «برگي از يك كتاب/4»