عکس/154

از چپ به راست :  جناب آقای حاج نظام الدین واعظی (ظفر علی) و جناب آقای حاج محمود گنجی (حکمت علی)، مشایخ بزرگوار سلسله طریقت نعمت اللهیه سلطان علیشاهی (گنابادی).

برگی از یک کتاب/16

برگی از کتاب تاریخ کامل ایران ……………………………. حاج ملا سلطانعلی گنابادی ولادتش در سنۀ 1251 در بیدخت گناباد اتفاق افتاده و پس از تکمیل علوم ظاهری در مشهد، به جانب سبزوار شتافت و در خدمت حاج ملا هادی سبزواری، که بزرگترین حکیم عصر خویش بود، به تحصیل حکمت پرداخت و جامع معقول و منقول وادامه خواندن «برگی از یک کتاب/16»

شیخ ابوالقاسم گورکانی

بزرگداشت بزرگداشت حضرت شیخ ابوالقاسم گورکانی [ قطب هشتم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی]   یک پژوهشگر فلسفه و عرفان اسلامی با اشاره به اینکه اردیبهشت سال آینده همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گورکانی در سرای اهل قلم برگزار می شود، گفت: این عارف اگر شناخته شود بسیاری از سلسله های عرفانی شناخته می شود.ادامه خواندن «شیخ ابوالقاسم گورکانی»