عکس/ 191

همسفران حج سال 1338 شمسی (1378 قمری) ایستاده از راست به چپ، زنده یادها: حاج حسن آقا خواجه بیدختی، حاج محمد باقر امانیان، حاج علی محمد رمضانی، یک همشهری نوغابی، حاج محمد کاظمی. نشسته از راست به چپ، زنده یادها: حاج حسین شاه بدیع زاده، حاج حسن شاه بدیع زاده، حاج محمد علی امینی، حاجادامه خواندن «عکس/ 191»

ياد ياران/26

زنده ياد حاج محمّد باقر صولتي (1268 – 1363 خورشيدي)، فرزند كربلائي حسين، كه از شكسته بندهاي زبردست بيدخت بود. از شادروان حاج محمد باقر سه فرزند دختر (همسران آقایان حاج عبدالرحیم و حسن ترکا و حاج علی محمد رمضانی) و دو پسر به نام های عبدالولی و علی باقی ماند. مرحوم عبدالولی صولتی نیزادامه خواندن «ياد ياران/26»