برگی از یک کتاب/68

برگی از کتاب «دانشمندان و بزرگان اصفهان» عُمّان سامانی میرزا نورالله، فرزند عبدالله، ملقّب به تاج الشعراء، شاعر، ادیب و عارف، پدرش «ذرّه» تخلص می نموده، و او فرزند عبدالوهاب قطره است؛ از خاندانی ادیب و شاعر. در حدود سال 1239 متولد گردیده، کمی تحصیل نموده، در خدمت آقا میر محمد هادی پاقلعه ای [ازادامه خواندن «برگی از یک کتاب/68»

برگی از یک کتاب/66

برگی از کتاب «دانشمندان و بزرگان اصفهان» آقا شیخ اسدالله ایزد گشسب آقا شیخ اسدالله ایزد گشسب، فرزند محمود بن اسدالله بن عبدالله گلپایگانی اصفهانی، عالم فاضل و حکیم جامع، ادیب مدقق، عارف فرزانه، معروف به درویش ناصرعلی، شاعر متخلّص به «شمس»، از مشایخ سلسله نعمت اللهیّه گون آبادیّه [گنابادی]، در حدود سال 1303 درادامه خواندن «برگی از یک کتاب/66»