عکس/277

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده (رضاعلیشاه)، قطب سی و هفتم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی (گنابادی) رحمت الله علیه  در صحن پائین مزار سلطانی بیدخت. حاج دکتر حسینعلی سعادتی (کلاه شاپوئی سمت چپ حضرت آقا) و حاج محمد نورائی بیدخت، ماذون محترم اقامه جماعت فقرای بیدخت (کلاه شاپوئی سمت راست حضرت آقا) و جمعیادامه خواندن «عکس/277»

عکس/252

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه، قطب سی و ششم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی (گنابادی). از بیدختی ها علاوه بر جناب آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه، حاج محمد باقر سلطانی و حاج دکتر حسینعلی سعادتی، حاج شکرالله سالاری بیدختی در عکس دیده می شود.

عکس/209

حضرت آقای صالح علیشاه (طاب ثراه) در نوجوانی (نشسته روی صندلی). نشسته سمت چپ: جناب حاج میرزا محمد باقر سلطانی. نشسته سمت راست: جناب حاج دکتر حسینعلی سعادتی. ایستاده: کربلائی ملاّ اسدالله نورائی بیدختی (مأذون محترم سابق بیدخت)