برگی از یک کتاب/45

برگی از کتاب خوشنویسی و عرفان مرتضی عبدالرّسولی عبدالرسولی (1284 – 1373 ه.ش) ابتدا به راهنمایی پدر خود، مرحوم علی عبدالرسولی که او نیز خود از خوشنویسان روزگار خویش بود، به فراگرفتن خط مشغول شد و از او بهره ی بسیار برد. سپس نزد مرحوم میرزا عبدالحمید ملک الکلامی، معروف به «امیرالکتّاب» که در هنروریادامه خواندن «برگی از یک کتاب/45»