عکس/183

حضرت آقای صالح علیشاه و  کاشی کاری گنبد مزار سلطانی بیدخت. نفرات ایستاده در سمت چپ، آقایان حاج محمد علی امینی بیدختی (با کلاه شاپو) و استاد احمد خاک نگار مقدم (کاشی کار اصفهانی) هستند. (عکس از: گروه عکس های شما)