برگی از یک کتاب/ (4) 86

برپایی عزاداری در تکیه به دست صوفیه حتی اگر بیان «کامل شیبی» در باره احتمال رواج روضه خوانی به جای ذکر صوفیانه در مراکز نقشبندیه در زمان تالیف «روضه الشهداء» مبالغه آمیز باشد، شواهد و اسناد مهمی در دوره قاجار از کاربری جدید تکیه صوفیان برای برپایی آیین های عزاداری محرّم خبر می دهند. گرچهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/ (4) 86»

برگی از یک کتاب/ (3)86

تکیه؛ خاک جای صوفیان و زاهدان کاربرد دیگر تکیه برای تصوف، مقبره یا جای خاک صوفیان و عارفان است. همانطور که پیشتر در بررسی خانقاه های عثمانی بیان شد، بخشی از تکیه به مزار مشایخ اختصاص داشت. اما در ایران از دوره صفوی، تکیه مفهومی متفاوت یافت و به برخی از مقابر زاهدان و عارفانادامه خواندن «برگی از یک کتاب/ (3)86»

اقطاب بیدختی/3

به مناسبت فرارسیدن 9 ربیع الثانی1438، سالروز رحلت حضرت آقای صالح علیشاه قدّس الله سرّه العزیز حضرت آقای صالح علیشاه (قطب سی و ششم سلسله ی طریقت شاه نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی)      حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی، ملقب به لقب طریقتی صالح علیشاه، فرزند و جانشین حضرت آقای حاج ملا علی نورعلیشاهادامه خواندن «اقطاب بیدختی/3»

خانقاهی در کویر/6

نظر مذهبی به حقوق بشر      [ آقای رضا علی شاه] سال های بعد نیز سفرهای متوالی داشت. بعد از وفات پدر، بر مسند ارشاد و هدایت سلسلۀ رضویۀ نعمت اللهیۀ سلطان علی شاهی نشست و ضمن رسیدگی به امور کشاورزی، به  توسعه و تکمیل صحن های مزار سلطان علی شاه، و آبادی و تنقیۀادامه خواندن «خانقاهی در کویر/6»

خانقاهی در کویر/5

من به دنبال پول نمی روم      مرحوم صالح علی شاه در آن سفر در خانۀ مرحوم روح الامین که از تجار به نام تهران بود، اقامت داشت. بندۀ لرزندۀ نیرزنده، باستانی پاریزی، اظهار طلب خود را در ایوان خوش هوای آن خانه طی نامه ای – که بد انشاء هم نبود – تقدیم کردم؛ادامه خواندن «خانقاهی در کویر/5»

خانقاهي در كوير/4

به خانقاه باز آمد      پس از مرحوم سلطان محمد، فرزندش ملا علی معروف به نورعلی شاه، بر مسند ارشاد و هدایت سالکان طریق قرار گرفت. او سال ها در ایام حیات پدر به سیر و سیاحت پرداخت و سپس به گناباد باز گشت. مرحوم سرائی ، شاعر بیرجندی، در بازگشت او در حضور پدرشادامه خواندن «خانقاهي در كوير/4»

خانقاهی در کویر/3

تخم بپاش و آب بده      مرحوم سلطان محمد در طب گیاهی وارد بود و از اطراف دهات، بیماران به او مراجعه می کردند. او بیماران را به بیرونی برده، دعا و غذا به آنها می رساند. و غالباً بیماران را به یک نسخه معالجه می کرد. عصرها هم مجلس درس و تفسیر قرآن داشت.ادامه خواندن «خانقاهی در کویر/3»

خانقاهی در کویر/2

   نقطه اولی      منتهی، در دل کویر یک خانقاه هست که نقطه تمرکز همین طایفه از صوفیه است که به گنابادیه معروفند. و من چند کلمه ای به عنوان نقطه اولی در باره خانقاه مرکزی کویر یعنی بیدخت گناباد عرض می کنم:      بیدخت شهرکی بسیار  قدیمی است که نام آن حکایت از تقدسادامه خواندن «خانقاهی در کویر/2»