برگی از یک کتاب/4

برگی از کتاب پله پله تا ملاقات خدا      خادم خانقاه       … خود او[ مولانا] دنیا را یک خانقاه بزرگ می شمرد که شیخ آن حق است و او خود جز خادم این خانقاه نیست. آستین هایش را، چنانکه خودش یک بار به یک تن از یارانش گفته بود، به همین جهتادامه خواندن «برگی از یک کتاب/4»