یادی از گذشته/25

برگرفته از مقاله ای با عنوان «اُسوۀ حسنه»، گوشه ای از شئون اخلاقی و اجتماعی حضرت آقای صالح علیشاه، نوشته ی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه سلّمه الله که در صفحات 7 تا 49 شماره 5 و 6 نشریه «عرفان ایران» (مجموعه مقالات)، مورخ تابستان 1379، توسط انتشارات حقیقت به چاپ رسیدهادامه خواندن «یادی از گذشته/25»

عکس/151

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضا علیشاه، جناب آقای جذبی (ثابتعلی)، حاج آقای دکتر سعادتی و حاج محمد آقا تابنده. از بیدختی ها آقایان حاج حسینعلی دهقانی و حاج حسین دهمرده (پشت سر حضرت آقا) در عکس حضور دارند.