عکس/281

1- حضرت آقای صالح علیشاه 2- حضرت آقای رضاعلیشاه 3- آقای حاج میرزا محمد باقر سلطانی 4- آقای حاج سلطان محمد نوری 5- آقای حاج علیمحمد سلطانپور 6- جناب آقای سید هبت الله جذبی (ثابتعلی) 7- آقای … تابنده 8- آقای حاج ابراهیم هاشمی 9- آقای حاج حسینعلی دهقانی 10- آقای حاج حسین اللهیاری 11-ادامه خواندن «عکس/281»

عکس/207

حضرت آقای رضا علیشاه (طاب ثراه) در میان جمعی از فقرا سمت راست حضرت آقا: مرحوم منبری، …. سمت چپ حضرت آقا: مرحوم عسکری نجفی، مرحوم آقای غلامرضا ضیائی (مأذون محترم سابق تنکابن)، …. ایستاده از راست به چپ: آقایان حاج محمد حسن کاخکی (مأذون محترم بیدخت)، عبدالله ساعدی، شکرالله هاشمی، — ، — ،ادامه خواندن «عکس/207»

عکس/204

 حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضا علیشاه (طاب ثراه) ایستاده از راست به چپ: آقایان علی محمد امانیان (فرزند حسن)، عبدالله ساعدی، ابوالحسن فاطمی، محمد حسن عسکری نجفی، … قاسملو شورابی، شکرالله هاشمی، حسن کاشانی فر، —- ، حاج حسینعلی دهقانی، حسین عباسی، یوسفعلی دهقانی. نشسته از راست به چپ: آقایان حاج محمد غلامزاده،ادامه خواندن «عکس/204»

عکس/167

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضا علیشاه (طاب ثراه) آقای حاج امیر سعیدی، و از بیدختی ها آقایان حاج حسینعلی دهقانی، حاج عباسعلی امانیان، حاج علی محمد هاشمی و علی نورائی بیدخت در عکس دیده می شوند.

عکس/160

حضرت آقای صالح علیشاه (طاب ثراه) در میان جمعی از فقرا. آقای حاج شیخ علی اکبر عارف کاشانی (1268 – 1346 خورشیدی)، مأذون محترم اقامه ی جماعت فقرای کاشان، در سمت راست حضرت آقا دیده می شوند. از بیدختی ها آقایان آقا محمد کاشانی، حاج حسینعلی دهقانی، حاج شکرالله سالاری،حاج علی احمدی، محمد محمدیان، وادامه خواندن «عکس/160»

عکس/153

حضرت آقای رضاعلیشاه (قدّس سرّه) در بازدید از عملیات ساختمانی درمانگاه خیریّه صالح تهران. از بیدختی ها آقایان حاج حسینعلی دهقانی و حاج محمد هاشمی (معمار) در عکس دیده می شوند.

عکس/151

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضا علیشاه، جناب آقای جذبی (ثابتعلی)، حاج آقای دکتر سعادتی و حاج محمد آقا تابنده. از بیدختی ها آقایان حاج حسینعلی دهقانی و حاج حسین دهمرده (پشت سر حضرت آقا) در عکس حضور دارند.

عکس/143

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضا علیشاه مکان: ایوان شمالی مزار سلطانی بیدخت زمان: اواخر دهه 1340 خورشیدی. آقایان حاج حسن زارع حقیقی، نصرالله هاشمیان دلویی، حاج حسینعلی دهقانی، دکتر آذری، حاج شیخ محمد رضا کاظمی، حاج حسن صفایی، حاج شکرالله سالاری، و … در عکس دیده می شوند.

عکس/132

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه از بیدختی ها آقایان حاج عبدالخالق کاشانی، حاج حسینعلی دهقانی، حاج عباس معصومی، … قاسملو شورابی، و حاج شیخ محمد رضا کاظمی در عکس دیده می شوند. عکس از آقای حاج بهرام فخارزاده (پشت سر حضرت آقا)

تصاویر حضرت رضا علیشاه در قوچان

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضا علیشاه و جناب آقای عبدالغفور ابوالحسن زاده (درویش ناصر علی) در قوچان از بیدختی ها علاوه بر آقایان حاج محمد باقر سلطانی، حاج دکتر حسینعلی سعادتی و حاج علی محمد سلطانپور، آقایان حاج حسینعلی دهقانی و حاج قربان قرچه بیدختی (استاد قربان پای بست) در عکس دیده می شوند.ادامه خواندن «تصاویر حضرت رضا علیشاه در قوچان»