یک شعر/35

بغض کوچه ها چرا سراغ من از کوچه ها نمی جویی؟     چرا دگر به بهارت سخن نمی گویی؟ به عشق خود شب مهتاب در خیال و سکوت    به سوی کوچه ی دلدار، ره نمی پویی؟ بیا که عشق تو از دل به در نمی آید     شدم اسیر تو، دیوانه ات به هر کویی به یادادامه خواندن «یک شعر/35»