برگی از یک کتاب/ (3)86

تکیه؛ خاک جای صوفیان و زاهدان کاربرد دیگر تکیه برای تصوف، مقبره یا جای خاک صوفیان و عارفان است. همانطور که پیشتر در بررسی خانقاه های عثمانی بیان شد، بخشی از تکیه به مزار مشایخ اختصاص داشت. اما در ایران از دوره صفوی، تکیه مفهومی متفاوت یافت و به برخی از مقابر زاهدان و عارفانادامه خواندن «برگی از یک کتاب/ (3)86»

برگی از یک کتاب/66

برگی از کتاب «دانشمندان و بزرگان اصفهان» آقا شیخ اسدالله ایزد گشسب آقا شیخ اسدالله ایزد گشسب، فرزند محمود بن اسدالله بن عبدالله گلپایگانی اصفهانی، عالم فاضل و حکیم جامع، ادیب مدقق، عارف فرزانه، معروف به درویش ناصرعلی، شاعر متخلّص به «شمس»، از مشایخ سلسله نعمت اللهیّه گون آبادیّه [گنابادی]، در حدود سال 1303 درادامه خواندن «برگی از یک کتاب/66»

برگي از يك كتاب/17

برگي از كتاب جريان ها فكري حوزه علميه اصفهان      … سلسله نعمت اللهيه تا پيش از دوره زنديه در هندوستان بود و در آن زمان سيد معصوم عليشاه دكني از طرف عليرضا شاه دكني براي نشر اين طريقه به ايران آمد و مدتي در فارس گمنام بود. اولين كساني كه دعوت او را اجابتادامه خواندن «برگي از يك كتاب/17»