شعر/12 خلوت درویشان

20 مهر، روز بزرگداشت حافظ گرامی باد. غزل شمارهٔ ۴۹ حافظ » روضه خلد برین خلوت درویشان است مایه محتشمی خدمت درویشان است گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد فتح آن در نظر رحمت درویشان است قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت منظری از چمن نزهت درویشان است آن چه زر می‌شود از پرتوادامه خواندن «شعر/12 خلوت درویشان»