برگی از یک کتاب/20

برگي از  كتاب  مشارق انوار اليقين في حقائق اسرار اميرالمومنين (ع): شرف واژه ی «هو» (1) بدان كه همانا اسم يا مشتق است يا عَلَم يا اشاره. و اسم مشتق كلّي است كه از وقوع شريك شدن در او جلوگيري نمي كند؛ و اسم عَلَم، جانشين اشاره است. پس عَلَم شاخه ي اوست؛ و اشاره،ادامه خواندن «برگی از یک کتاب/20»