واژه بیدخت

واژه ی بیدخت       در کتاب تاریخ و جغرافیای گناباد، نگارش حاج سلطانحسین تابنده، چاپ دانشگاه، تهران، 1348، ص 96، در خصوص ریشه و معنی واژه ی بیدخت می خوانیم:       بیدخت به فتح اول و ضمّ ثالث، در برهان قاطع و برهان جامع مذکور است که نام ستاره ی زهره می باشد. و درادامه خواندن «واژه بیدخت»

بیدخت

بیدخت      بیدخت شهری است در بخش مرکزی شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی،در 275 کیلومتری جنوب مشهد. جاده ی مشهد – بیرجند – زاهدان از بیدخت می گذرد. مردم بیدخت شیعه ی اثنی عشری هستند و شمار قابل توجهی از ایشان دارای گرایش های عرفانی بوده و درطریقت نعمت اللهیه گام بر می دارند چراادامه خواندن «بیدخت»