برگی از یک کتاب/80

برگی از کتاب ستارگان کرمان: … علی احمدی کرمانی، شاعر، زمانی از جذبه عارفانه سخن می راند و ارادت خویش را نسبت به قطب سلسله نعمت اللهی، حضرت صالح علیشاه، بیان می دارد: باز دگر مرغ دلم پر گرفت     ولوله اندر دلم از سر گرفت باز دلم جانب بیدخت رفت     جانب آنکس که مرا پختادامه خواندن «برگی از یک کتاب/80»